Skip to main content

Kritikken mot HPV-vaksinen

Helsemyndighetenes syn på HPV-vaksinen dominerer fullstendig når temaet slås opp eller diskuteres i ledende medier: ”Dette er en viktig vaksine som både jenter og gutter bør ta”. Kritiske vurderinger får sjelden oppmerksomhet i norske medier. En noenlunde balansert vurdering av om man ønsker å vaksinere seg eller ikke, tilsier at alle fakta kommer på bordet. Nedenfor gis en oversikt over deler av kritikken som har utspunnet seg rundt denne vaksinen.

Tekst Iver Mysterud . Foto Shutterstock

Kort fortalt

Dette er andre av tre artikler om vak-siner mot humant papillomavirus (HPV). I første artikkel så vi nærmere på hva infeksjon med HPV innebærer og oppsummerer utvalgte aspekter ved vaksinen, slik norske helsemyn-digheter ser på saken. Her presenterer vi en del av kritikken mot HPV-vaksiner som myndighetene enten overser, nedtoner eller avviser. I tredje artikkel skal vi gi vi eksempler på det politiske spillet som har skjedd i forbindelse med innføring av HPV-vaksiner i barnevaksinasjonspro-grammet i flere land. I tillegg ser vi på interessekonflikter og dobbeltroller blant fagfolk som har gitt råd til myndighetene.

 

Da HPV-vaksinen ble godkjent for bruk i Norge, startet en heftig, bredt anlagt debatt. Blant annet påpekte tre lederartikler i Tidsskrift for Den norske legeforening at det knyttet til vaksinen var flere ubesvarte spørsmål. De manet derfor til å utsette vaksinering inntil man visste mer. Også Bioteknologinemnda var kritisk.1 Ledende, norske forskere på HPV-vaksinen møtte denne kritikken med undring, all tid ingen vaksiner tidligere skal ha blitt så grundig utprøvd på mer enn 70 000 deltakere.1 Som vi skal se, er en del uavhengige forskere sterkt uenige i at HPV-vaksinen er grundig testet.

Etter godkjenningen i 2017 har det ikke vært noen offentlig debatt i Norge om problematiske sider ved HPV-vaksinen, og norske medier har skrevet lite om motforestillingene. I motsetning til dette har det i Danmark rast en debatt om denne vaksinen. Da det ble framsatt en påstand om at HPV-vaksinene kunne gi postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS) (se seinere), ble vaksinedekningen redusert fra nesten 90 til vel 20 prosent.1 Norge og Sverige har ikke opplevd en tilsvarende debatt.1

I det etterfølgende presenterer vi en del av den kritikken som er reist mot HPV-vaksinene, mens vi i en tredje artikkel ser nærmere på en del av det politiske spillet som har utspunnet seg rundt dem. I tillegg ser vi på interessekonflikter og dobbeltroller blant fagfolk som har gitt råd til myndighetene.

Vaksineprodusent påvirket politikken i USA

Produsenten av Gardasil, Merck & Co Inc., spilte en sentral rolle i politikken i USA da de ønsket å markedsføre vaksinen. Dette temaet har vært gjenstand for en egen fagartikkel der en rekke sentrale personer ble intervjuet.2 Merck bidro til å få lovfestet obligatorisk vaksinering for alle som begynte på skolen ved å tjene som en informasjonsressurs. Produsenten drev lobbyvirksomhet overfor lovgivere, skrev utkast til lovtekst, mobiliserte kvinnelige lovgivere og legeorganisasjoner, utførte markedsføringskampanjer overfor forbrukere og sørget for rikelig tilgang til vaksinen. Lovgiverne stolte på dokumentasjonen Merck la fram. De fleste interessentra fant i prinsippet at lobbyvirksomhet fra vaksineprodusenter var akseptabelt, men opplevde at Merck opptrådde for aggressivt og lite åpent i dette tilfellet.

To uavhengige forskere fra USA har klare meninger om Mercks innblanding i utforming av politikk på denne måten.3 Det er uheldig for lovgivere at man utelukkende baserer seg på vitenskapelig informasjon fra Merck, spesielt i lys av at uavhengige forskere gjentatte ganger har advart om at vaksineprodusenter kan manipulere klinisk utforming og etterfølgende dataanalyse og publisering for å få sitt produkt til å virke bedre og tryggere enn det i virkeligheten er. De har påpekt at granskning av kliniske forsøk med Gardasil viser at produsentens utforming, rapportering og tolkning av dataene lider av en rekke svakheter.4,5

De uavhengige forskerne påpeker at den utbredte optimismen om Gardasils kliniske nytte ser ut til å hvile på en meget svak kunnskapsbase, som er basert på et sett utestede antakelser og misforståelser av fakta. For eksempel påstås at vaksinering med Gardasil vil redusere forekomsten av livmorhalskreft med 70 prosent, til tross for at kliniske forsøksdata verken har påvist at vaksinen har forebygget et eneste krefttilfelle, enn si dødsfall, eller at det kan rettferdiggjøres å fokusere på celleforandringer i livmorhalsen som en sentral variabel i studiene. Det er også feilaktig å påstå at tre vaksinedoser gir livstidsbeskyttelse, all den tid studiene ikke har pågått i mer enn fem år. Det trekkes også fram at påstanden om at Gardasil kun gir små og ubetydelige bivirkninger, er feil fordi konklusjonen er basert på forskning med dårlig forsøksdesign. Det ble også påpekt at i publiserte resultater om vaksiners effekt, er data om visse undergrupper helt utelatt. Dette er særlig kritikkverdig fordi det dreier seg om undergrupper der effekten kan være mindre gunstig eller til og med negativ.3

Celleforandringer i livmorhalsen

De samme uavhengige forskerne fulgte opp kritikken i 2013.6 Ifølge dem har HPV-vaksiner ikke forebygget noen tilfeller av livmorhalskreft. Forskningen har nemlig kun fokusert på hvorvidt slike vaksiner kan forebygge celleforandringer i livmorhalsen. Disse er særlig assosiert med variantene HPV-16 og HPV-18, som oftest er koblet med livmorhalskreft. Forskerne påpeker at en stor andel av slike celleforandringer i livmorhalsen spontant går tilbake uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Celleforandringer i livmorhalsen (CIN) graderes etter alvorlighet på en skala fra 1 til 3, der CIN2 og CIN3 regnes som alvorlige forstadier til kreft. For eksempel har undersøkelser vist at omkring 38 prosent av CIN2 hos kvinner mellom 13 og 24 år gikk tilbake etter ett år, 63 prosent etter to år og 68 prosent etter tre år. Det er også problemer forbundet med selve klassifikasjonen av CIN2. Den er den minst reproduserbare av alle diagnoser basert på vevsanalyser og kan delvis reflektere feil i prøvetakingen. CIN3 er en mer pålitelig markør for kreftutvikling, men heller ikke den gir sikkert svar.6

LES OGSÅ  Patolog: – Økning av aggressive kreftformer etter mRNA

For rask godkjenning

De uavhengige forskerne bemerker at Merck fikk prioritert hurtiggodkjenning for Gardasil av USAs Mat- og medikamenttilsyn (FDA). Godkjenninga tok bare seks måneder, enda Merck ikke hadde klart å oppfylle noen av de fire kriteriene som kreves for å bli hurtiggodkjent.

HPV-vaksiner har tilsynelatende en imponerende sikkerhetsprofil, men den er basert på dårlig utforming av studiene som skulle vurdere hvor trygge de er. Ifølge de uavhengige forskerne kommer det stadig fram nye data som viser at HPV-vaksinasjon har alvorlige bivirkninger, inkludert dødsfall og permanent funksjonshemming. Hvis man for eksempel sammenlikner Gardasil med alle andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet i USA, står Gardasil alene for over 60 prosent av alle alvorlige bivirkninger hos kvinner under 30 år: 64 prosent av alle dødsfall og 82 prosent av alle tilfeller av permanent funksjonshemming.6

Kritikk fra ”innsiden”

Lege Bernard Dalbergue var tidligere ansatt hos Merck, men har i ettertid offentlig rettet kraftig kritikk mot Gardasil og generelt mot farmasøytisk industri. Han er en av en rekke personer med industritilknytning som er kritiske til Gardasil. Dalbergue har spådd at Gardasil kommer til å bli den største medisinske skandalen til alle tider. Begrunnelsen hans er at det på ett eller annet tidspunkt vil foreligge så mye dokumentasjon på at denne vaksinen ikke har noen som helst virkning mot livmorhals-kreft, og at den ikke tjener annen hensikt enn å generere profitt for produsenten. Han mener at Gardasil ikke bare er verdiløs, men også at den koster en formue!7

En annen lege som offentlig har uttrykt kritikk, er Diane Harper. Hun bidro i sin tid med å utforme og gjennomføre studier av sikkerhet (fase 2) og effektivitet (fase 3) for å få Gardasil godkjent av helsemyndighetene. Harper har publisert mange artikler om dette og vært en betalt foredragsholder og konsulent for Merck. Det er sjelden at en forsker offentlig kritiserer et medikament eller en vaksine man har bidratt til å få godkjent.7

Kritikk av EMA

Professor Peter C. Gøtzsche (f. 1949) ved Det nordiske Cochrane-senteret er en tvers igjennom troverdig, uavhengig og ukorrupt forsker som har kommet med bitende kritikk av farmasøytisk industri,8,9 og psykiatrisk behandling.10,11 Han har rettet skarp kritikk mot Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) om deres håndtering av HPV-vaksinen. EMA er legemiddelmyndighet i EU-området, og deres beslutninger er retningsgivende for Statens legemiddelverk i Norge.

Bakgrunnen var at EMA i 2015 foretok en detaljert gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur og konkluderte i en 40-siders rapport at det ikke var støtte for at det fantes noen årsakssammenheng mellom HPV-vaksiner og utvikling av posturalt ortostatisk takykardi-syndrom (POTS), et syndrom der pasientens hjertefrekvens øker når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling, har ustabilt blodtrykk, tretthet, svimmelhet og kan besvime. Tilsvarende konklusjon om manglende kobling til vaksinen gjaldt ifølge EMA komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), der pasientene har kroniske smerter i armer og bein. EMA-rapporten ga inntrykk av det forelå en enstemmig avvisning av de mulige skadene, mens en intern, omfattende EMA-rapport på 256 sider viste at det var betydelig uenighet blant byråets eksperter. Denne rapporten er hemmeligstemplet, men ble lekket til Gøtzsche.

Gøtzsche og flere kolleger kritiserte først EMA, men fikk svar de mente var feil, alvorlig misvisende eller irrelevante for kritikken som ble reist. De klaget derfor EMA inn til Den europeiske ombudsmannen i 2016.

Gøtzsches kritikk av EMA går ut på at byrået ikke hadde levd opp til de vitenskapelige standardene man må kunne forvente. Det er så mye utenomsnakk (”spinn”) i deres offisielle rapport at den like godt kunne vært skrevet av et PR-byrå. Deler av teksten er nesten identisk med de vurderingene produsentene hadde foretatt av HPV-vaksinen. Et sentralt poeng for EMA var at det ikke ble funnet noen forskjell mellom det som var observert og det som var forventet når det gjaldt nevrologiske skader. Grunnet svakheter i denne forskningen kan man ikke bekrefte en årsakssammenheng, og Gøtzsche påpeker at det motsatte også er tilfellet: Man kan ikke konkludere at HPV-vaksinene ikke er skadelige.

Gøtzsche var også kritisk til sammensetningen av grupper med syke personer. For eksempel hadde EMA latt vaksineprodusentene få utelate en firedel av vaksineforsøkene i sine analyser.

I alle vaksineforsøkene med unntak av ett lite forsøk var ikke det såkalte placeboet en genuin placebo. Et placebo skal være inaktivt. I stedet inneholdt det aluminium, som er giftig for nerveceller i høye doser. I andre tilfeller var en annen vaksine brukt som sammenlikningsgrunnlag, for eksempel mot hepatitt, som potensielt også kunne være giftig for nerveceller. Dermed var det vanskelig å finne noen forskjell mellom skader av vaksinen og av ”placeboet”. Dette lot EMA være å opplyse om i sin offisielle rapport, og byrået tillot vaksineprodusentene å analysere alle ”placebodataene” under ett. Ifølge Gøtzsche er dette i så stor strid med god vitenskapelig praksis at han anser det å være vitenskapelig uredelig.

Ifølge Gøtzsche ble ikke datagrunnlaget vurdert på en objektiv og vitenskapelig akseptabel måte, selv om EMA påsto at det hadde skjedd. De opplysningene som vaksineprodusentene la fram, ble generelt akseptert, i motsetning til de mer pålitelige, uavhengige publikasjoner som forelå. EMAs behandling av danske helsemyndigheters observasjoner og bekymringer var heller ikke akseptabel. Gøtzsche påpekte også at EMAs politikk når det gjaldt mulige interessekonflikter, ikke ble overholdt for vurdering av HPV-vaksiner og utforming av byråets rapport.

Gøtzsche og medarbeidere avsluttet sin klage til ombudsmannen med å trekke fram en artikkel fra BMJ fra 2016.13 Den beskriver EMAs tette bånd til industrien, og selv etter to tiår svikter byrået når det gjelder å sette pasientenes behov først.

Tilsvar fra EMA

EMA gir et ”rosenrødt” tilsvar om EMA og dens vurdering av HPV-vaksiner og mulige bivirkninger.14 De avviser i praksis alt Gøtzsche og medarbeidere har påpekt og står fast ved sin konklusjon. EMA hevder at bruk av placebo bestående av aluminiumholdig oppløsning eller en annen vaksine er i tråd med EUs vitenskapelige retningslinjer for fastsettelse av sikkerhetsprofilen til vaksiner før godkjenning. Denne praksisen støttes ifølge EMA av flere årtiers epidemiologiske holdepunkter for at bruk av aluminium i vaksiner er trygt.

LES OGSÅ  Er vaksiner trygge og effektive?

Helsemagasinet vil påpeke at det er lite betryggende å høre at det brukes like dårlig og ”aktiv” placebo i mesteparten av vaksineforskningen om sikkerhetsprofil. Dette er fra et vitenskapelig perspektiv sterkt kritikkverdig, og det er ikke tillitvekkende for godkjenning av noen vaksiner.

Aluminium

Selv om aluminium er blitt brukt som adjuvant i over 90 år, er den medisinske forståelsen av stoffets virkningsmekanismer bemerkelsesverdig dårlig i følge to ledende forskere på området.15 Det foreligger dessuten få kunnskaper om aluminiums giftvirkning og opptak, fordeling, fjerning og utskillelse i kroppen. Det er for eksempel et problem at forskere som har beregnet hvor mye aluminium mennesker tåler, har basert seg på det vi får i oss via munnen. Aluminium absorberes i liten grad via tarmene fordi det binder seg til andre stoffer, og mesteparten skilles ut i avføringa. Aluminium som settes direkte i blodet med en sprøyte, blir imidlertid per definisjon fullstendig tatt opp i kroppen, men dette opplyses det aldri om. Like fullt er det en utbredt oppfatning at aluminium i vaksiner er trygt. Eksperimentell forskning viser imidlertid at aluminiumstilsetninger i vaksiner potensielt kan indusere alvorlige immunologiske forstyrrelser hos mennesket. Særlig øker risikoen for autoimmunitet, langvarig inflammasjon i hjernen og assosierte nevrologiske komplikasjoner. Aluminium kan på den måten ha dyptgripende, alvorlige helsekonsekvenser. Det er også mulig at de postulerte fordelene av vaksiner kan ha blitt overvurdert og at risikoen for potensielle bivirkninger kan ha blitt undervurdert på grunn av aluminium i vaksiner (jf. Peter Gøtzsches innvendinger).

I tillegg til forskning på mennesker foreligger eksperimentelle dyrestudier som står tvil om bruken av aluminium som adjuvans. For eksempel er det i en studie av forsøksmus påvist at injeksjon med Gardasil kan utløse inflammasjon i nervesystemet og autoimmune reaksjoner, og som igjen fører til atferdsendringer.16

Alvorlige bivirkninger

To meksikanske forskere publiserte i 2017 en oversiktsartikkel om bivirkninger etter HPV-vaksinering.17 Forskerne hadde gått gjennom randomiserte forsøk som var registrert i databasen PubMed, og data fra etter at vaksinen var kommet på markedet. Det første viktige punktet er at flesteparten av de randomiserte studiene ikke brukte uvirksom placebo i kontrollgruppa. To av de største randomiserte studiene hadde påvist flere alvorlige bivirkninger hos dem som hadde fått vaksinen. I en sammenlikning som totalt inkluderte nesten 3 000 kvinner som hadde fått vaksine med to virustyper (Cervarix), fant forskerne flere dødsfall ved oppfølging enn hos en tilsvarende kontrollgruppe som hadde fått aluminiumholdig placebo (14 versus 3). I en annen sammenlikning med vel 7 000 kvinner som hadde fått vaksine med ni virustyper (Gardasil 9), var det flere alvorlige bivirkninger enn i en tilsvarende gruppe som hadde fått vaksine med fire virustyper (Gardasil). For de som hadde fått vaksine med ni virustyper, hadde det inntruffet alvorlig skade for hver 140. injeksjon. Antallet man måtte vaksinere for å se noen som helst fordel av vaksinen, var 1 757. Så og si ingen av de alvorlige bivirkningene var blitt vurdert å være forårsaket av vaksinen. I to av de største randomiserte vaksineforsøkene fant forskerne mer alvorlige bivirkninger i vaksinegruppa.

Dødsfall

En skal ikke lete lenge på Internett før man finner nettsider som omtaler unge jenter som er blitt alvorlig syke etter HPV-vaksinering. Det påstås også at hundrevis av jenter har dødd. De var friske før vaksinering, men døde like etter. Helsemyndighetene i ulike land har tendens til å avvise at det her kan dreie seg om et årsaks-virknings-forhold, og foreldre og foresatte til de avdøde kjemper ofte en bitter kamp for å få anerkjent vaksine som dødsårsak.

Ett eksempel er amerikanske Christina Richelle Tarsell (f. 1986), som døde i sin seng i juni 2008. En obduksjon kunne ikke avklare dødsårsaken, men familien ville til bunns i saken og hyret inn to verdensledende eksperter i henholdsvis immunologi og kardiologi/elektrofysiologi. Kardiologen påviste at hun hadde dødd av arytmi indusert av en immunrespons på HPV-vaksinen Gardasil, som hun fikk noen dager før hun døde. Siden vaksineprodusentene er beskyttet av lovverket i USA og derfor ikke kan saksøkes, kunne ikke Merck bli holdt ansvarlig for jentas død. Den eneste muligheten Tarsells foreldre hadde, var å sende inn et krav til ministeren ansvarlig for Helse og menneskelige tjenester. Etter en prosess som tok åtte år, innrømmet USAs helsemyndigheter at Gardasil hadde forårsaket Tarsells død, basert på en rettslig vurdering fra 2017 der bevisets stilling tilsa at Gardasil var dødsårsak.18

Det ligger i sakens natur at denne saken kan danne presedens og påvirke andre foreldres kamp for å få anerkjent HPV-vaksiner som årsak til sine døtres død.

Ikke påvist årsak til livmorhalskreft

Flere forskere legger stor vekt på at det ikke er påvist at HPV-virus faktisk forårsaker livmorhalskreft. Det er kun snakk om korrelasjoner. Før kausalitet eventuelt blir avklart, mener de at vaksinering ikke er en hensiktsmessig strategi for å motvirke kreft.19

Et ubalansert nyhetsbilde

I årevis har hovedmediene i USA nesten totalt unnlatt å skrive noe negativt om vaksiner generelt og om Gardasil spesielt.20 Det samme virker å være tilfelle i Norge. Gardasil gir store inntekter for produsenten, og enhver negativ omtale som dokumenterer at liv kan ødelegges av vaksinen, vil opplagt ha negative følger for salget og redusere antallet som takker ja til vaksinen. Den amerikanske advokaten og miljøaktivisten Robert F. Kennedy jr. (f. 1954) har offentlig opplyst at 70 prosent av nyhetsreklameinntektene i hovedmediene i ikke-valgår kommer fra farmasøytisk industri. Det er derfor lett å forstå den sannsynlige, underliggende årsaken til at standardregler for undersøkende journalistikk ikke utnyttes av pressen når det gjelder bakgrunn for oppslag om vaksiner, særlig Gardasil. Kun positive nyheter tillates, ingen kritiske.20 Dette gjelder altså forholdene i USA. I Norge er ikke dette en relevant problemstilling, all tid vi har andre regler for annonsering av vaksiner og medikamenter.

Som nevnt finnes en rekke ”negative” sider ved HPV-vaksiner, og allmennheten og uavhengige forskere har definitivt behov for å kjenne til disse. Det kan virke merkelig at helsemyndighetene i vestlige land virker å stå på vaksineprodusentenes side, noe som trolig skyldes at de er så overbeviste om HPV-vaksiners og andre vaksiners nytteverdi at de ikke ønsker reell debatt rundt vaksinering. Holdningen til vaksiner er for dem blitt en ideologisk kamp der skeptikere behandles som ”kjettere” eller ”avvikere” – på linje med slik trossamfunn ser på utbrytere eller ”vantro”.21 Blir det for mange ”negative” oppslag om HPV-vaksiner i mediene, vil ikke bare tiltroen til disse bli dårligere, men trolig også oppslutningen om hele barnevaksinasjonsprogrammet.

Det finnes en rekke eksempler på at programverter, journalister og andre som har hatt et kritisk syn på ulike aspekter ved vaksiner og vaksinering, har fått store problemer i ettertid.20 Noen har mistet jobben eller er blitt omplassert, mens andre er blitt bedt om å ”holde kjeft”. Det er mektige krefter som utfordres.

LES OGSÅ  Uetisk markedsføring av influensavaksine?

Kun deler av situasjonen kommuniseres

Leder i Alliance for Natural Health i Storbritannia, Robert Verkerk (f. 1960), PhD, har også kommet med kritikk av HPV-vaksineringen. Hans poeng er at vaksineindustrien og helsemyndighetene bare forstår eller forholder seg til deler av en kompleks situasjon. De forteller at HPV er et farlig virus som forårsaker kreft, samt at vaksinen er trygg og effektiv. Ifølge Verkerk forteller de ikke at mennesket som art gjennom evolusjonsprosessen har påvirket og er blitt påvirket av denne virusfamilien, inkludert ”høyrisikovariantene” HPV-16 og HPV-18. Industrien og helsemyndigheter forteller ikke at de fleste av oss er bærere av viruset på et eller annet tidspunkt og at et visst antall barn får det overført fra mora under vaginale fødsler (men ikke ved keisersnitt). Verkerk er meget klar på at en løsning ikke er flere keisersnitt, som generelt gir dårligere helse på sikt.22

Alt i alt mener Verkerk at vi blir servert en rekke feilaktige påstander om både sikkerheten og effektiviteten til vaksiner og at vi ikke får vite at mennesket gjennom evolusjonsprosessen har påvirket og er blitt påvirket av HPV-virus. Han påpeker dessuten at vårt stadig økende ønske om sterile forhold står i fare for å bli en stor helsetrussel.

Viktig film

Alliance for Natural Health i USA har i 2018 produsert en times program om bivirkninger av HPV-vaksinering kalt Manufactured crisis – HPV, hype & horror.23 Her uttaler en rekke forskere og leger seg, og det går fram at bivirkningene av vaksinen er mye verre enn ved alle andre mye brukte vaksiner. I tillegg uttaler rammede og deres pårørende fra USA, Spania og Danmark seg om problemer som dukket opp i kjølvannet av HPV-vaksinen og hvordan virkeligheten fortoner seg for vaksineskadde. Personer som kun har hørt helsemyndighetenes forsikringer om HPV-vaksiners trygghet og effektivitet, bør koste på seg denne filmen, som kan ses gratis på nettet. For øvrig kommer en europeisk versjon av filmen snart ut.

Avrunding

Som vi har sett, er det reist omfattende kritikk mot HPV-vaksinering. Dessverre glimrer denne kritikken med sitt fravær i norske medier. Da blir det vanskelig for folk flest å danne seg et balansert syn med fordeler og ulemper forbundet med HPV-vaksinering. I stedet blir mange ”hjernevasket” av norske helsemyndigheters påstand om at disse vaksinene er trygge, effektive og godt testet i forskning.

Kilder:

1. Iversen O-E. HPV-vaksinen ti år – hva er status? Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 430–1. http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar-og-debatt/hpv-vaksinen-ti-ar-hva-er-status

2. Mello MM, Abiola S, Colgrove J. Pharmaceutical companies’ role in state vaccination policymaking: the case of human papillomavirus vaccination. American Journal of Public Health 2012; 102: 893–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420796

3. Tomljenovic L, Shaw CA. Who profits from uncritical acceptance of biased estimates of vaccine efficacy and safety? American Journal of Public Health 2012; 102: e13–4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22813421

4. Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals of Medicine 2013; 45: 182–93. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

5. Tomljenovic L, Spinosa JP, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccines as an option for preventing cervical malignancies: (how) effective and safe? Current Pharmaceutical Design 2013; 19: 1466–87. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23016780

6. Tomljenovic L, Wilyman J, Vanamee E mfl. HPV vaccines and cancer prevention, science versus activism. Infectious Agents and Cancer 2013; 8: 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23369430

7. Walia A. Merck’s former doctor predicts Gardasil to become the greatest medical scandal of all time. Collective Evolution 25.1.2015. http://www.collective-evolution.com/2015/01/25/mercks-former-doctor-predicts-gardasil-to-become-the-greatest-medical-scandal-of-all-time/ (4.4.2018).

8. Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert kriminalitet. Oslo: Abstrakt forlag, 2013 (norsk utgivelse, dansk tekst). (Engelsk versjon: Deadly medicines and organised crime. London: Radcliffe Publishing, 2013.)

9. Mysterud I. Skremmende om farmasøytisk industri. VOF 2014; 5 (3): 80–3.

10. Gøtzsche PC. Dødelig psykiatri og organisert fornektelse. Oslo: Abstrakt forlag, 2015 (norsk utgivelse, dansk tekst). (Engelsk versjon: Deadly psychiatry and organized denial. Copenhagen: People’s Press, 2015.)

11.  Mysterud I. På pasientenes side mot psykiatrien. VOF 2016; 7 (2): 38–43.

12. Gøtzsche PC. Hvad ved vi om sikkerheden af HPV-vaccinerne. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 11–2. http://tidsskriftet.no/2016/11/kommentar-og-debatt/hvad-ved-vi-om-sikkerheden-af-hpv-vaccinerne

13. Garattini S. The European Medicines Agency is still too close to industry. BMJ 2016; 353: i2412. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27154140

14. Wathion N. HPV-vaksiner er trygge å bruke. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 13–4. http://tidsskriftet.no/2016/12/kommentar-og-debatt/hpv-vaksiner-er-trygge-bruke

15. Tomljenovic L, Shaw CA. Aluminum vaccine adjuvants: Are they safe? Current Medicinal Chemistry 2011; 18: 2630–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886

16. Inbar R, Weiss R, Tomljenovic L mfl. Behavioral abnormalities in female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil. Immunologic Research 2017; 65: 136–49. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27421722

17. Martinez-Lavin M, Amezcua-Guerra L. Serious adverse events after HPV vaccination: a critical review of randomized trials and post-marketing case series. Clinical Rheumatology 2017; 36: 2169–78. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28730271

18. http://www.gardasil-and-unexplained-deaths.com/ (4.4.2018).

19. Sacrificial Virgins: Part I – Not for the greater good. IRF Films 10.9.2017. https://www.youtube.com/watch?v=KAzcMHaBvLs&feature=youtu.be (4.4.2018).

20. Shilhavy B. America’s vaccine civil war: Will negative news on Gardasil turn the tide in 2018? Vaccine Impact 2018. http://vaccineimpact.com/2018/americas-vaccine-civil-war-will-negative-news-on-gardasil-turn-the-tide-in-2018/ (16.2.2018).

21. Cernic M. Ideological constructs of vaccination. Newcastle, UK: Vega Press Ltd, 2018.

22. Verkerk R. Rethinking the HPV vaccine. What Doctors Don’t Tell You 2017; oktober: 25. https://www.wddty.com/community/blogs/robert-verkerk/2017/09/26/rethinking-the-hpv-vaccine.html

23. Manufactured crisis – HPV, hype & horror. ANH USA 15.3.2018. http://www.anh-usa.org/hpv/?eType=EmailBlastContent&eId=145de484-84e7-4a79-9b87-da90311aec16


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner