Skip to main content

Når svarene kommer før spørsmålene er stilt

13. mars 2020 åpnet Telenor 5G-nettet i Norge og jublet stort for seg selv. Raskere internett. Sammenkobling av sensorer, maskiner og databaser. Smartklokker med e-SIM, selvkjørte biler, begravelsesstreaming og fjernkirurgi: ”Det er fantasien som setter grenser”.1

Tekst Martine Thon Bråthen

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

I Slovenia har myndighetene stoppet utrulling av 5G fordi de ikke vet om det er farlig for mennesker.2 Deler av Sveits og Belgia har gjort det samme,3 og parlamentet i Nederland etterspør uavhengig forskning på mulig helserisiko av 5G.4 Tidligere leder for Microsoft Canada, Frank Clegg – med 40 år i teknologibransjen – hevder at trådløs teknologi ikke er trygt.5 Russland vil forby WiFi i barnehager og grunnskole, basert på forskning om helseskader.6 Motstandsbevegelser og opprop foregår parallelt flere steder i verden, og per desember 2020 hadde ifølge 5G Space Appeal7 over 300 000 forskere og organisasjoner fordelt på 214 land signert et opprop mot 5G rettet mot FN, WHO, EU og alle nasjoners myndigheter.

240 forskere i The International EMF Scientists skriver i et opprop8 at en rekke nyere vitenskapelige artikler har vist at EMF påvirker levende organismer på nivåer langt under de fleste internasjonale og nasjonale retningslinjer. Effektene omfatter økt kreftrisiko, økt cellulært stress, økning i skadelige frie radikaler, genetiske skader og flere strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, samt lærings- og hukommelsesproblemer, nevrologiske lidelser og negativ påvirkning på generelt velvære hos mennesker. Utover skader på vår egen art, øker også stadig dokumentasjonen for den menneskeskapte strålingens skadelige effekter på både plante- og dyreliv.

EU-kommisjonen er i gang med en ny undersøkelse basert på den omfattende bransjeuavhengige forskningen som viser konsekvensene av menneskeskapt stråling på biologisk liv.9 Forskningen som har ligget til grunn for telekombransjens forsikringer om at stråling er ufarlig, kommer fra bransjen selv. 


En intens debatt og mobilisering foregår mot 5G over hele verden uten at store, norske medier rapporterer om det. Hver gang det dukker opp saklig funderte argumenter mot 5G-teknologien, blir disse umiddelbart avvist både av industrien og det offentlige. Informasjonen sensureres, latterliggjøres og forenkles. ”Det finnes ingen anerkjent forskning som støtter at 5G eller tidligere generasjoner mobilnett er farlig, verken for mennesker eller dyr.”10 skriver faktisk.no, til tross for det voksende omfanget av forskning som viser noe helt annet.

Kritikk mot framtidsprosjektet Tingenes internett får ingen oppmerksomhet,11 selv om det er snakk om en teknologi som på sikt vil omslutte oss alle med master for hver 200. meter og sensorer og mottakere på, rundt og over oss: uavbrutt, bestandig og umulig å unnslippe.

Når svarene kommer før spørsmålene er stilt / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Bruk av mobiltelefon opptar en stor del av de flestes hverdag. Hvordan påvirker det oss egentlig?

Er 5G farlig?

Nei, forsikrer Telenor og Telia uten et snev av tvil. Det samme gjør Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), FHI og faktisk.no og henviser til seg selv, hverandre og den tyske privatstiftelsen ICNIRP,12 Den internasjonale kommisjon for vern mot ikke-ioniserende stråling, som utarbeider grenseverdier som Det internasjonale EMF-prosjektet og WHO (og DSA) opererer ut fra. 

LES OGSÅ  Lene: – Jeg er flyktning i eget land 

”Med den relativt omfattende kunnskapen vi har, er det ingen grunn til å anta at 5G er helseskadelig”, skriver DSA på sine hjemmesider.13 ”Selv om 5G legger til rette for at mange flere funksjoner kan knyttes til internett, vil det sannsynligvis bety lite for eksponeringsnivåene i samfunnet.” 

Jeg sendte en e-post til DSA, og noen uker senere gjentok fagdirektøren ordlyden som står på deres nettside og forsøkte ikke engang å skjule deres manglende interesse for å finne ut hva som egentlig er sant. Videre sendte hun meg lenker til konklusjoner gjort av FHI, EU, WHO, ICNIRP, FDA samt selvutnevnte ”ekspertgrupper” i Sverige og Sveits. Myndighetene klamrer seg fast til den samme ”anerkjente forskningen” uten å oppgi et eneste logisk resonnement for hvorfor.

Til tross for påstandene til DSA, faktisk.no og telekombransjen, finnes det rikelig med faglig basert kritikk mot 5G.14,15,16,17,18 Uten fysikk-, ingeniør- eller biologibakgrunn kan det imidlertid være vanskelig å sette seg inn i hva kritikken mot 5G-teknologien går ut på. 

Hva er 5G godt for, og for hvem?

5G og vår trådløse virkelighet av Einar Flydal og Else Nordhagen19,20 presenterer blant annet generell teoretisk kritikk fra fysikere og biologer. Et ankepunkt fra fysikernes side er at ICNIRPs grenseverdier kun angis med en enkelt tallverdi, feltstyrken, også kalt intensiteten til det elektromagnetiske feltet. Dette er en forenkling av de fysiske forholdene man må vurdere for å forstå hva som skjer i en organisme som beveger seg i et elektromagnetisk felt. 

Videre kritiserer biologer ICNIRPs beregninger fordi de baserer seg på grove forenklinger av biologien. Kommisjonen tar i sine retningslinjer ikke nødvendige hensyn til hvor komplekst biologisk vev er bygget opp, og på hvor mange måter det kan forstyrres og skades.

I NRK Brennpunkt-dokumentaren ”En strålende dag”21 fra 2008 oppsøker journalisten USAs standardiseringsorganisasjon IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), en av ICNIRPs mange samarbeidspartnere. Strålekomiteen i IEEE er gjennomsyret av bransjeinteresser, mobilindustrien og USAs militære og har fra 1960-tallet anbefalt grenseverdier som følges av store deler av verden. Denne komiteen er blitt kritisert for å underkjenne rapporter om negative helseeffekter, og i 2006 anbefalte den høyere grenseverdier på et tidspunkt da mobilbruken i verden eksploderte. Det samme skjer nå. I april 2020 reviderte ICNIRP sine retningslinjer for utforming av grenseverdier. Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland har gjennomgått de reviderte retningslinjene og har utformet et notat om kritikkverdige forhold:22 

“ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter og legitimerer en mer helse- og miljøskadelig trådløs infrastruktur. De nye retningslinjene, som automatisk er norsk forskrift, ser ut som om de er laget som en ren legitimeringsjobb for 5G.”

En rapport om ICNIRP, interessekonflikter, industrien og 5G fra juni 202023 underbygger Flydals, Nordhagens og Hjortlands påstander. Her ser de nærmere på ICNIRPs mulige interessekonflikter og pengestrømmer. Duoen har blant annet funnet at bare én av 14 forskere i stiftelsen har medisinske kvalifikasjoner – ironisk nok i et utvalg som skal gi helseråd og -veiledning verden over. Videre finner de at majoriteten av forskerne tilknyttet ICNIRP jobber med forskningsprosjekter finansiert av bransjen selv. Dette stiller de seg kritiske til, basert på undersøkelser som viser en sterk tendens til at industrielt finansiert forskning gjerne utelater resultater som kan svekke industriens egne interesser.

LES OGSÅ  Genetisk sårbarhet for kreft fra mobilstråling
Når svarene kommer før spørsmålene er stilt / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Vi har godt av å ta pauser fra alle teknologiske duppeditter.

I konklusjonen skriver de også: ”Det ser ut til at ”en lukket sirkel av likesinnede forskere” har gjort ICNIRP til en selvdyrkende vitenskapsklubb, med mangel på biomedisinsk ekspertise, samt mangel på vitenskapelig ekspertise i spesifikke risikovurderinger. Dermed skapes en situasjon som lett kan føre til ”tunnelsyn” i organisasjonens arbeidsområde.”

Hvis bare en liten del av forskningen som indikerer at menneskeskapt elektromagnetisk stråling skader livet på jorda er nøyaktig og sann, kan dette teknologiregimet få fatale konsekvenser for framtiden. Etter at 5G-antenner ble installert i Genève, rapporterte flere innbyggere og familier i området om høye ringelyder i ørene, intense hodesmerter, vondt i ørene, innsovningsproblemer, brystsmerter og utmattelse.24 Liknende rapporter om koblinger mellom elektromagnetisk stråling og plager og sykdom øker i omfang, men aktørene som fremmer og forherliger 5G, benekter enhver påstand om slike sammenhenger. Uten nærmere undersøkelser dysses slike rapporter ned og ufarliggjøres.

Hvis en gruppe mennesker hevder å sitte på den absolutte sannhet, handler det egentlig ikke om 5G lenger. Sensur av kritiske spørsmål og røster har pågått i lang tid,25,26 så det kan umulig handle om å finne ut av hva som egentlig er sant. Den verste formen for arroganse er å benekte at noe er sant uten å undersøke hvorvidt man kan ta feil.

5G kom som en virvelvind, og 6G og 7G er allerede på tegnebrettene.18 Presset for ny teknologi kommer ikke fra forbrukerne – teknologibehovet er skapt, generert og idyllisert av industrien selv. Imidlertid kan det være lett å la seg lure av løfter om gull og grønne skoger i form av en enklere og mer effektiv digitalisert hverdag; som legitimerer titusenvis av satellitter i verdensrommet,27 nedhogging av store skogsområder for å gjøre kommunikasjonen mellom 5G-mastene mulig,28 WiFi der ingen skulle tru at nokon kunne bu, og sporing av hver eneste bevegelse man gjør. 

Hvordan finne sannheten?

Myndigheter, telekombransjen og de store mediene framstiller 5G som noe som vil gjøre livene våre bedre ved hjelp av tekniske duppeditter som fjerner oss mer og mer fra å se hverandre i øynene og distraherer oss fra hva som er viktig. 

Stadig mer teknologi gjør ikke livet mitt bedre. Jeg vil ikke ufrivillig utsettes for kunstig elektromagnetisk stråling på hver kvadratcentimeter av jordas overflate. Jeg vil ikke ha vondt i hodet, være utmattet, ha vanskeligheter for å lære eller utsette meg for større risiko for å få kreft. Jeg vil ikke ha Alzheimers sykdom eller måtte kjøpe ting for å være en del av et samfunn som skal henge sammen gjennom skjermer og kameraer, elektroniske spor, overvåking og kontroll. 

Det skal aldri være nødvendig å tvinge fram sannheten. Når noen forteller at det de dytter på meg, er til mitt eget og alle andres beste uten at vi får tenke og bestemme selv, blir jeg skeptisk. Det er ikke greit å bruke makt for å overbevise andre om hva som er universelt rett eller galt, og spesielt ikke når argumentasjonen for beslutninger som angår oss alle, ikke holder mål. 5G er verken trygt, mulighetsfylt eller framtiden. Derimot er dette enda en påtvunget illusjon presentert som løsninger på problemer vi ikke engang visste at vi hadde: hvor vi ikke vet vårt eget beste, og hvor altomfattende avgjørelser tas i lukkede rom, under bordet, ut fra spilleregler vi ikke har sagt ja til. Men motstanden vokser og tar form. Den skaper nye spilleregler og venter ikke på å bli hørt. Og som Jens Bjørneboe sa: ”Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet. Vi må ta den selv.” 

Når svarene kommer før spørsmålene er stilt / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om artikkelforfatteren

Martine Thon Bråthen (f. 1990) er interessert i å finne ut av hvorfor myndigheter, industri og presse forteller oss hva vi skal tenke, føle og mene om beslutninger som har en direkte påvirkning på oss uten at vi selv har noe vi skulle ha sagt. Derfor har hun satt seg grundig inn i innføringen av 5G-teknologien.
E-post: martinethonb@protonmail.com

Kilder:

LES OGSÅ  Maur forstyrres av mobilstråling

1 Dette er 5G. https://www.telenor.no/5g/

2 https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/


3 Flydal E. 5G: 475 nye belgiske konspirasjonsteoretikere med medisinsk spesialistutdanning! Jeg har noe på hjertet … 4.5.2020. https://einarflydal.com/2020/05/04/5g-475-nye-belgiske-konspirasjonsteoretikere-med-medisinsk-spesialistutdanning/

4 EU 5G Appeal – Scientists warn of potential serious health effects of 5G. https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

5 5G Wireless Safety – Former President Of Microsoft Canada Frank Clegg & 5G 4G 3G Technologies. 23.9.2019. https://www.youtube.com/watch?v=h4TdY344Now

6 Tachover D. Russian government recommends banning Wi-Fi and cell phones in primary schools. Children’s Health Defense 20.7.2020. https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/russian-government-bans-wi-fi-and-cell-phones-in-primary-schools/

7 INTERNATIONAL APPEAL.
Stop 5G on Earth and in Space. https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

8 Moskowitz JM. We have no reason to believe 5G is safe. Scientific American Blogs 17.10.2019. https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

9 Ny sundhedsundersøgelse om stråling er på vej: Det skriver EU-Kommissionen. Tabt tråd 24.7.2020. https://tabttraad.home.blog/2020/07/24/ny-sundhedsundersoegelse-om-straaling-er-paa-vej-skriver-eu-kommissionen/?fbclid=IwAR3oT8qxAbGIboke_M39U5DD_2kxndye6W2Jk1ohfFpszwz92JjmRAH6IGQ

10 Hanssen A-K. Innsikt: Er 5G farlig? Faktisk.no 24.7.2020. https://www.faktisk.no/artikler/ARK/er-5g-farlig

11 I framtiden følger nettet deg overalt. Illustrert Vitenskap. https://illvit.no/teknologi/i-framtiden-foelger-nettet-deg-overalt

12 https://www.icnirp.org/

13 5G og radiosignaler. DSA 25.6.2020. https://dsa.no/mobil-og-tradlost/5g-og-radiosignaler

14 Environmental Health Trust. https://ehtrust.org/

15 Cellular Phone Task Force. https://www.cellphonetaskforce.org/

16 The 5G appeal. http://www.5gappeal.eu/

17 Jrs eco wireless. https://www.jrseco.com/

18 Jeg har noe på hjertet… https://einarflydal.com

19 Flydal E, Nordhagen E red. 5G og vår trådløse virkelighet. Oslo: Z forlag, 2019.

20 Mysterud I. Opus magnum om 5G og annen trådløs kommunikasjon. VOF 2020; 11 (3): 70-3.

21 En strålende dag. https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2008/OAUA11001508

22 Slik baner ICNIRP vei for 5G med nye, slakkere grenseverdier – i strid med kunnskapen. Jeg har noe på hjertet… 22.5.2020. https://einarflydal.com/2020/05/22/slik-baner-icnirp-vei-for-5g-med-nye-slakkere-grenseverdier-i-strid-med-kunnskapen/

23 Buchner K, Rivasi M. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf?fbclid=IwAR3zYUuCMbp6Nc6tIq3B3GEGuAVtfMthN6OfjHjWkbmHsgFwdRhxBqoR4Ms

24 Russell CL. The first report of 5G injury from Switzerland. Physicians for Safe Technology 20.7.2019. https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/

25 Mark Zuckerberg’s facebook team working hard to remove dangerous “fake news” posts about 5G. 5G Awareness 21.5.2020. https://www.5gawareness.com/5g/mark-zuckerberg-working-hard-to-remove-dangerous-fake-news-posts-about-5g/

26 Davies J. YouTube changes rules to ban 5G conspiracy talk from platform. Telecoms.com 7.4.2020. https://telecoms.com/503608/youtube-changes-rules-to-ban-5g-conspiracy-talk-from-platform/

27 Baryer A. 5G from space: The role of satellites in 5G. Futurithmic 10.3.2020. https://www.futurithmic.com/2020/03/10/5g-from-space-role-of-satellites/

28 Eliassen I. Neste år rulles 5G ut i Norge. Ingen vet om det er farlig. Aftenposten 4.6.2019. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GG66QQ/neste-aar-rulles-5g-ut-i-norge-ingen-vet-om-det-er-farlig-ingeborg


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner