Skip to main content

Vaksinepass – på vei mot et kontrollsamfunn?

Myndighetenes svar på koronapandemien har vært nedstengning og håp om at vaksiner vil løse de grunnleggende problemene. Siden folk flest er lei av strenge smitteverntiltak, framstår vaksiner og dokumentasjon på at man er vaksinert, som en god løsning. Vi er ikke beroliget og mener at et vedtak om vaksinepass kan bringe oss nærmere et kontroll- og overvåkingssamfunn der vi har mistet viktige rettigheter, slik som fri ferdsel og adgang til kulturtilbud. 

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

Myndighetenes svar på koronapandemien har vært nedstengning og satsing på at massevaksinering vil føre til flokkimmunitet. Siden folk flest er lei av strenge smitteverntiltak, oppfatter mange vaksiner og dokumentasjon på at man er vaksinert, som en god løsning.

I utgangspunktet var ideen om å innføre vaksinepass at man lettere kunne krysse landegrenser/reise til utlandet. Senere er det kommet forslag om at et slikt pass kan brukes for å gi tilgang til ulike arrangementer og tjenester også innenlands.

Et vaksinepass vil inndele befolkningen i et A- og et B-lag, det vil si de som har latt seg vaksinere, og de som enten ikke kan eller ønsker å la seg vaksinere. I dag er vaksinasjon frivillig i Norge. Innføring av et slikt pass eller bevis for å ha blitt vaksinert vil i praksis bety at vaksinasjon ikke lenger er frivillig. De som ikke kan framvise et slikt pass, fratas nemlig rettigheter vi inntil nå har ansett å være selvfølgelige.

I denne artikkelen oppsummeres en rekke faglige argumenter briten Patrick Holford har reist mot vaksinepass, og innvendinger fra den amerikanske forfatteren Naomi Wolf. Sistnevnte sammenlikner vaksinepass med et sosialt kredittsystem, slik de for eksempel bruker i Kina. Hvis man først har tatt i bruk den plattformen et vaksinepass representerer, er det ifølge Wolf lett å legge til andre begrensninger. Innføring av et eventuelt vaksinepass kan være starten på innføring av et overvåkingssamfunn der borgerne har mistet grunnleggende friheter.

I utgangspunktet var ideen om å innføre vaksinepass at alle vaksinerte lettere skulle kunne reise til utlandet, men senere er det kommet forslag om at et slikt pass kan brukes for å gi tilgang til ulike arrangementer og tjenester i eget land. Et obligatorisk vaksinepass kan være starten på slutten for den friheten vi i vestlige land har lært oss å ta for gitt, dersom dette blir realisert.

Et vaksinepass vil dele befolkningen inn i et A- og et B-lag, mellom de som har latt seg vaksinere, og de som enten ikke kan eller ikke ønsker å la seg vaksinere. I dag er vaksinasjon frivillig i Norge, både når det gjelder vaksinasjonsprogrammet for barn og vaksiner mot sesonginfluensa. Innføring av et ”bevis”» for å ha mottatt koronavaksine, vil i praksis bety at vaksinasjon for mange ikke lenger er frivillig. De som ikke kan framvise et slikt pass, fratas nemlig helt sentrale rettigheter, slik som retten til fri ferdsel og adgang til idretts- og kulturarrangementer.

Ifølge jurist og journalist Maryam Iqbal Tahir1 mener noen ”at krav om vaksinepass vil dytte vaksinemotstandere i riktig retning. Men når du tar fra folk grunnleggende rettigheter, og setter vaksine som forutsetning for å få de tilbake, er ikke vaksinen lenger frivillig. Vaksinen må være obligatorisk og tilgjengelig for alle for at man skal kunne kreve at det skal være en forutsetning for å leve normalt.”

Utvidet pass

Det diskuteres også å innføre et pass som omfatter mer enn vaksinestatus, for eksempel informasjon om man har gjennomgått covid-19-infeksjon eller har testet negativt på en PCR-test (altså den testen som i dag brukes for å avklare om man er ”smittet” av koronavirus). Da burde det ikke kalles et ”vaksinepass”, men heller et ”sykdomspass”. Politikere i EU diskuterer muligheten for et slikt pass, omtalt som et ”grønt digitalt sertifikat” til bruk for fri reise i regionen. Den israelske regjeringen innførte et ”grønt pass” i februar for alle som har mottatt vaksine eller har kommet seg etter en covid-19-infeksjon.2 Danmark har innført vaksinepass som krav til innbyggerne for at de skal få tilgang til varer og sosiale tjenester. Imidlertid har mange bedriftseiere reagert negativt fordi de ikke ønsker å kontrollere kundene før de handler eller kjøper en tjeneste. Danske bedriftseiere risikerer imidlertid å bli ilagt bøter på inntil 12 000 kroner dersom de ikke etterkommer myndighetenes krav.1 I USA er det snakk om å innføre vaksinepass i en rekke delstater, mens guvernørene i Florida, Texas og Iowa har lagt fram ordrer for å forby statlige krav til vaksinepass og/eller pålegge private selskaper å kreve at kundene skal bevise sin vaksinasjonsstatus. Også i Idaho og Tennessee har ledende politikere ytret motstand mot å innføre vaksinepass.3

LES OGSÅ  Ved neste influensa frykter jeg at ”det bare er å stenge ned”

Vurderingen til en britisk fagmann

I Storbritannia ble det i mars 2021 gjennomført en høring der regjeringen ønsket å få innspill om fordeler og ulemper med vaksine-/sykdomspass. En av de fremste kritikerne av forslaget var Patrick Holford (f. 1958), som er mest kjent for sine bidrag om ortomolekylær medisin og ernæringsterapi. Han grunnla Institutt for optimal ernæring (ION) i 1984, var med på å grunnlegge Mat for hjernen (Food for the Brain Foundation) i 1998 og har publisert en rekke fagartikler og 37 bøker om helserelaterte spørsmål. Holford kom med en rekke innvendinger i en høringsuttalelse 22. mars,4 Blant annet påpeker han at innføring av et eventuelt vaksine-/sykdomspass hviler på en rekke antakelser som han mener verken er oppfylt eller holdbare.

Den første antakelsen er at vaksinasjoner a) reduserer spredning av koronaviruset, b) reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og død av koronavirusinfeksjon, c) er trygge og d) er eneste metoden for å oppnå redusert smittespredning. Holford påpeker at det vitenskapelige grunnlaget verken for a), b) eller c) er avklart når det gjelder alle aldersgrupper. Særlig er punkt c) om trygghet langt unna avklaring fordi de såkalte fase 4-studiene som overvåker og følger opp de vaksinerte over lengre tidsrom, knapt er kommet i gang. 

En rekke fagfolk er bekymret for at forskjellige vaksiner vil kunne gi verre utfall ved reinfeksjon eller stimulere til dannelsen av nye virusvarianter gjennom ny evolusjon. Forekomsten og alvorlighetsgraden av bivirkninger er ifølge Holford heller ikke avklart på et så tidlig tidspunkt i vaksinasjonsprosessen. Inntil de nye vaksinene er formelt godkjent på linje med andre vaksiner og medikamenter, bør vi ifølge ham ikke engang vurdere vaksinepass. Selv etter formell godkjenning tok det nemlig flere år før det var avklart at svineinfluensavaksinen Pandemrix i tillegg til en rekke andre bivirkninger også forårsaket narkolepsi.5 Holford mener vi trenger utvetydige svar på slike vitenskapelige spørsmål, publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, før vi eventuelt kan vurdere å innføre vaksinepass. Det er også viktig først å få avklart hvor mange dager en vaksinert person kan overføre smitte til andre.

For det andre savner Holford publisering av entydige data om hvor nøyaktig PCR-testen er. Ved et eventuelt sykdomspass vil det være behov for en slik test som ikke tar dager, men minutter. Ideelt sett bør slike tester tilbys på grenseoverganger og ved inngangen til større arrangementer.

For det tredje må det finnes en metode som kan avklare hvorvidt en person har oppnådd beskyttende immunitet etter å ha vært smittet. Det gjør det ifølge Holford ikke. IgG-antistofftester kan være negative, mens det likevel har oppstått T-cellehukommelse. Tester for T-cellehukommelse som brukes i forskning, er ennå ikke kommersielt tilgjengelige, enn si etablert som nøyaktige. Flokkimmunitet, et mål for naturlig immunitet i en befolkning, oppnås normalt ved at 70–80 prosent av en gitt befolkningsgruppe er blitt smittet og dermed er blitt immune mot et gitt virus eller en bakterie, ikke ved hjelp av vaksinasjon. Ifølge Holford varierer anslag for hvilken prosentandel av befolkningen som i Storbritannia har oppnådd immunitet, fra 14 til 50 prosent. Inntil det finnes en nøyaktig metode som kan fastslå graden av beskyttende immunitet, er denne problemstillingen umulig å avklare. Hvis en person har hatt en covid-19-infeksjon, hvilken status har da vedkommende? Får personen et sykdomspass? Hva er status for personer som har vært syke etter smitte, men ikke har testet positivt på en IgG-test?

vaksine

Andre tiltak enn vaksinasjon

For det fjerde finnes det ifølge Holford andre metoder for å redusere risikoen for smittespredning eller alvorlig infeksjon som fører til økt risiko for å dø. Dette er like fullt blitt helt oversett av britiske helsemyndigheter og faginstitusjoner. Det foreligger stadig bedre dokumentasjon for at vitamin C og D reduserer risikoen for sykdom, alvorlighetsgraden av infeksjon og risikoen for død. Holford trekker fram en studie som oppsummerte datamaterialet for vitamin C fram til november 2020.6 Siden er det publisert seks nye studier i fagfellevurderte tidsskrifter, der to viser 50–80 prosent redusert dødelighet blant dem som inntok vitamin C, sammenliknet med dem som ikke gjorde. Dette er ifølge Holford like bra som den reduksjonen i sykehusinnleggelse som nylig ble rapportert i en vaksinestudie. Denne dokumentasjonen blir fullstendig oversett.

LES OGSÅ  Professor Gøtzsche: – Harvard fortjener ikke en professor som Kulldorff!

Holford påpeker at det primært er mennesker med underliggende sykdommer som utgjør det store flertallet av de som har dødd i Storbritannia. Bør friske mennesker uten noen slike ”risikofaktorer” (fedme, diabetes, insulinresistens, lungesykdom) oppnå sertifisering? Det er mindre sannsynlig at friske personer, dersom de blir smittet, får alvorlige symptomer. Hvis de blir smittet av personer uten symptomer på covid-19, hvor mange dager kan de smitte andre, sammenliknet med en vaksinert person som er infisert av covid-19? Sannsynligheten for å overføre smitte er langt mindre for personer med god vitamin D-status (blodnivå over 75 nmol/l), som tar vitamin C og øker inntaket til minst 6–8 g daglig ved infeksjon og i tillegg isolerer seg, enn en vaksinert person. Slike tilfeller bør ifølge Holford utforskes nærmere, men det er ikke planlagt noen slike forebyggingsstudier verken i Storbritannia eller i andre land.

Effektiv behandling

For det femte påpeker Holford at smitte med covid-19 sjelden er dødelig. Hvis sykehusbehandlingen hadde vært like effektiv som i Kina, der intravenøst tilført vitamin C er en del av behandlingen, eller hos intensivenheten til Førstelinjealliansen mot covid-19 (The Front Line Covid-19 Care Alliance) i USA, ser alt annerledes ut. Dødelighet ligger der på 5–8 prosent, sammenliknet med 37 prosent på intensivenhetene i det britiske helsevesenet. Fem til åtte prosent er på linje med dødeligheten ved enhver sesonginfluensa. Ifølge Holford indikerer den best mulige behandlingsstandarden at ingen uten sykdom i livets sluttfase, ei heller de over 85 år, hadde behøvd å dø av covid-19. Han mener det er problematisk at de ikke følger slike retningslinjer for god praksis i Storbritannia.

Vaksinepass ved influensa?

Tidligere influensaepidemier har aldri ført til forslag om vaksinepass. Influensavaksinenes effektivitet er svært variabel fra år til år og induserer alvorlige bivirkninger hos noen få prosent av de vaksinerte. Mange som velger ikke å ta en influensavaksine, gjør det på grunn av alvorlige bivirkninger av tidligere influensavaksiner. Holford mener at folk har og bør ha rett til å velge om de vil la seg vaksinere eller ikke uten å straffes i form av restriksjoner. Det er sannsynlig at koronavaksiner i likhet med influensavaksiner kan ha varierende effektivitet avhengig av de variantene som er i omløp. Neste vinters varianter kan gjøre dagens vaksiner betydelig mindre effektive. Derfor må koronavaksiner endres over tid. Holford mener det kan være forståelig at noen mennesker ikke vil ta en årlig koronavaksine, dersom det viser seg at tidligere vaksiner har ført til alvorlige bivirkninger. Slike personer kan ha større risiko for å ta skade av en vaksine. Bør deres frihet begrenses hvis de ikke har et vaksinepass?

Storbritannias regjering har gjentatte ganger sagt at det ikke vil være noen begrensninger av noe slag for de som velger ikke å bli vaksinert, og at individuelle valg skal beskyttes og respekteres. En sertifiseringsordning for covid-19-status begrenser imidlertid friheten til å reise, til sysselsetting eller adgang til offentlige rom. Holford påpeker at dette reiser store etiske spørsmål i tillegg til ovennevnte faglige problemstillinger, som ikke er avklart. I sum indikerer dette at vaksine-/sykdomspass er en dårlig idé.

syk
Tidligere influensa-epidemier har aldri ført til forslag om vaksinepass.

På vei mot et totalitært kontrollsamfunn?

Den amerikanske forfatteren, journalisten og feministen Naomi Wolf (f. 1962) har tatt et kraftig oppgjør med forslaget om å innføre vaksinepass.7 Hvis man først gjør det, er det ingen vei tilbake. Hun ser vaksinepass som et første steg mot et overvåkingssamfunn med et sosialt kredittsystem. Innføring av et slikt system gjør at mange ikke lenger vil ha valgmuligheter på en rekke områder. Wolf mener et vaksinepass representerer den største trusselen i vår tid for menneskets frihet. Et vaksinepass tilsvarer det samme som et sosialt kredittsystem, slik de for eksempel bruker i Kina. Uten et vaksinepass vil man ikke fritt kunne velge å delta i ulike sosiale sammenhenger. I Kina kan myndighetene finne enhver dissident på fem minutter fordi befolkningen overvåkes hele tiden gjennom et sosialt kredittsystem. Er man en ”lovlydig borger”, får man mange muligheter, mens ”dårlige borgere” får begrensete muligheter. Et eksempel er at man mister adgang til visse utdanninger, å få barna sine inn på en viss skole eller å få seg en ønsket jobb. Folks løpende lojalitet mot myndighetene avgjør deres framtid.

Hvis man først har tatt i bruk den plattformen et vaksinepass representerer, er det ifølge Wolf lett å legge til andre begrensninger. For eksempel vil et elektronisk betalingssystem teknisk sett lett kunne kobles til plattformen, og datamaskiners overvåkning av en person på sosiale medier vil kunne bidra til å skru av eller på betalingssystemet for enkeltpersoner. Hvis man har vært mer konservativ eller liberal enn myndighetene liker, kan dette få en konsekvens for den plattformen som vaksinepasset er en del av. Da kan nemlig betalingssystemet bli informert og kontoen bli deaktivert. 

LES OGSÅ  Hjernespesialist trakk seg fra samarbeid med Helsedirektoratet

En rekke teknologibedrifter ser et stort potensial i dette markedet. Store teknologiselskaper vil kunne bli mektigere og mer innflytelsesrike enn nasjonalstater. Vi blir allerede overvåket ved hjelp av moderne datateknologi: Store selskaper kartlegger hva vi gjør, hvor vi handler, hvilken kino vi besøker, hvilke filmer vi ser, hvilke sportsarrangementer vi går på, hva slags varer vi bestiller på nettet, hvor vi befinner oss til enhver tid, osv. Hvis et digitalt betalingssystem blir deaktivert, vil ingen ha annet valg enn å oppføre seg slik myndighetene eller teknologiselselskapene krever for å få reaktivert tjenestene. Derfor mener Wolf at innføring av et eventuelt vaksinepass er starten på en utvikling vi ikke ønsker eller helt kan overskue i dag, og som kan føre mot et overvåkingssamfunn der borgerne mister grunnleggende friheter.

Avslutning

Etter vår oppfatning er innføring av et pass for koronavaksinerte en kortsiktig og dårlig idé. De mulige langsiktige konsekvensene kan bane vei for et kontrollsamfunn få ønsker. I kjølvannet av et eventuelt vaksinepass kan vi stå overfor et scenario som minner sterkt om det den britiske forfatteren George Orwell (1903–1950) i 1949 forsøkte å advare mot i sin dystopiske framtidsroman 1984.

Vi minner om at alle koronavaksinene er eksperimentelle og hastegodkjente. De har aldri vært testet på forsøksdyr. Ingen vet noe om eventuelle langsiktige bivirkninger, enten det dreier seg om mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna, som i realiteten bruker genterapi, eller mer tradisjonelle vaksiner som dem fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det er også verd å minne om at våre helsemyndigheter aldri trekker fram effektive tiltak for å styrke immunsystemet. Helsemagasinet har under hele pandemien vektlagt forebygging ved hjelp av blodsukkerstabiliserende kosthold med lite eller langsomme karbohydrater og tilskudd av vitamin C og D, sink, selen og magnesium, samt stoffer som beta-glukaner. I tillegg er det mulig å behandle covid-19 effektivt med store doser vitamin C, eventuelt kombinert med inhalering av hydrogenperoksid gjennom en forstøver.8 Dette dreper alle virus som måtte være i luftveissystemet. Innføring av slike tiltak ville gjøre vaksiner mindre aktuelle, til og med helt overflødige. Imidlertid er ikke slike tiltak med blant de tiltakene helsemyndighetene har valgt å satse på. I stedet satses alt på vaksiner for å nedkjempe pandemien. En eventuell innføring av vaksinepass er en logisk konsekvens av vaksinestrategien, men en svært dårlig idé.

Ingen form for pass er ønskelig i det perspektivet forfatter Naomi Wolf har trukket opp for veien mot et overvåkingssamfunn. Både diabetikere, røykere, folk i dårlig fysisk form og andre personer med økt risiko for å rammes av luftveisinfeksjoner, må få reise til andre land og ha tilgang til tjenester og arrangementer i eget land, på linje med personer uten risikofaktorer. Imidlertid påligger det våre myndigheter å informere befolkningen om hva den selv kan gjøre for å holde seg frisk. Samtidig kan de legge restriksjoner på kommersielle krefter som undergraver folks helse, for eksempel de som selger sukkerholdige produkter og raffinerte karbohydrater.

Regjeringen bør konsentrere seg om å forbedre alle svakhetene som nå er grundig dokumentert gjennom de siste års utredninger. Dette handler om bedre etterretning, gode karanteneordninger for innreise, nok intensivplasser og smittvernutstyr som helt basale løsninger. I stedet har regjeringen fortsatt der den begynte 12. mars 2020, ved å innskrenke friheten til folk flest uten å øke evnen til å håndtere sesongsykdom. Ved et eventuelt vaksinepass risikerer vi å få mer overvåkning inn som en erstatning for manglende håndteringsevne av pandemien, i likhet med tidligere erfaringer.

Kilder:

1 Tahir MI. Takk for dugnaden. Nå tar vi ferie. Aftenposten (lørdag): 10.4.2021: 6–7.

2 Vaccine passport: What is it and why are people talking about it? Bbc.co.uk 4.4.2021. https://www.bbc.co.uk/newsround/56520612 (14.4.2021).

3 Mercola J. Have you been ‘recalibrated’ for COVID? Mercola.com 16.4.2021. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/16/have-you-been-recalibrated-for-covid.aspx?ui=dde53b8d0e2e77648aff459653b93e2060553da66e4660d92f9c333d5e818a12&sd=19491231&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210416&mid=DM848590&rid=1133614021

4 Holford P. Vaccine passports – submit your view. Patrickholford.com 22.3.2021. https://www.patrickholford.com/blog/vaccine-passports-submit-view?fbclid=IwAR0lUCbtPHcLpP-Fu09PCwmUx4L2JqJcNXqBY4BNDnRzJOHdLp2i7ioCJNY (15.4.2021).

5 https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-pandemrix-oppdaterte-tall-per-9-april-2013

6 Holford P, Carr AC, Jovic TH mfl. Vitamin C—an adjunctive therapy for respiratory infection, sepsis and COVID-19. Nutrients 2020; 12: 3760. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297491/

7 Why vaccine passports equal slavery forever – Naomi Wolf continues to speak out (MIRRORED). Brighteon.com. https://www.brighteon.com/d8549d3d-bb7f-4f19-a463-1fbca37bfc18 (16.4.2021).

8 Levy TE. Rapid virus recovery. Henderson, NV: MedFox Publishing, 2021.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner