Skip to main content

5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?

5G er neste generasjons mobilteknologi for å øke overføringskapasiteten. Imidlertid utgjør teknologien en svært alvorlig helse- og miljøfare, da den drama-
tisk øker mikrobølgestrålingen i miljøet. I tillegg ønsker produsenten å bruke de svært høye frekvensene som allerede brukes av militæret til kontroll av folkemengder. 190 forskere og leger protesterte høsten 2017 og ba om at utbyggingen stoppes.

Tekst Mona Nilsson   Oversatt/tilrettelagt Iver Mysterud   Foto Shutterstock og Privat

Ericsson og andre store teknologibedrifter innen trådløs teknologi bygger sin virksomhet på stadig økende forbruk av trådløs teknologi. Det framgår blant annet av Ericssons årsrapport at hvis forbruket av trådløs teknologi ikke stadig øker, er det i seg selv en risiko for Ericssons inntjeningsutvikling. En annen nevnt trussel mot det store selskapet er nye vitenskapelige funn som viser helseeffekter av Ericssons trådløse teknologi.

For gigantiske selskaper som Ericsson og Apple, som selger basestasjoner og trådløse produkter, er økt forbruk og en stadig økende strøm av ny teknologi, nye produkter og anvendelsesområder en forutsetning for overlevelse. Ellers ville ikke Ericsson selge flere basestasjoner – det skulle være nok med dem vi allerede har.

Dessverre innebærer vårt nåværende økonomiske system, kombinert med en kraftig svekket miljøbevegelse og statlige kontrollfunksjoner som ikke kan stå imot de sterke storselskapenes påtrykk, at miljøet vårt forurenses og utnyttes mer på grunn av kortsiktige økonomiske gevinster. Dette uholdbare systemet betyr også at selskapene aktivt og intensivt motarbeider alle fakta og forskning som  er til ulempe for bedriftene, det vil si forskning som viser at virksomheten og produktene utgjør en alvorlig risiko for helse og miljø. Dersom dette ble allment kjent, ville Ericssons virksomhet falle sammen som et korthus, særlig fordi  selskapet ser ut til å mangle visjonen eller kompetansen til å bytte til sikrere teknologi enn den som er basert på overføring av radiofrekvent stråling og mikrobølgestråling.

Rundt 2002–2003 var den allmenne oppfatningen at kriserammede Ericssons overlevelse var basert på at 3G ble en suksess, deretter at 4G måtte bli en suksess, og nå er vi der igjen: 5G må bygges ut for å redde Ericsson. Det svenske samfunnet er blitt sittende fast i et ekornhjul som snurrer enda raskere der miljøet og vår helse blir kastet på båten – for å redde Ericsson.

5G – et dødsstøt for folkehelsa?

3G- og 4G-utbyggingen har allerede ført til at mange innbyggere i Sverige er blitt flyktninger i sitt eget land. På grunn av alvorlig smerte, ikke sjelden livstruende symptomer, etter at Ericssons basestasjoner ble satt opp i nærheten, er folk blitt tvunget til å flytte fra sine hjem til bokstavelig talt å flykte til  landsbygda. Der har strålingen hittil vært betydelig lavere enn i byer og tettsteder.

5G-teknologien vil føre til en svært stor utbygging av framfor alt mindre sendere for mikrobølgestråling og utsendt effekt for å muliggjøre de høyere overføringshastighetene. Antallet antenner per basestasjon kommer til å øke. Disse antennene kommer til å rette sin energi i smale, konsentrerte antennestråler for å nå lengre og kompensere for de høyere frekvensenes kortere rekkevidde. Dette kan sammenliknes med å klemme sammen åpningen på en hageslange for å nå lenger med vannstrålen. En mobiltelefon kommer til å få signaler fra flere mobilbasestasjoner, og mobiltelefonene kommer også til å ha flere innebygde antenner, som alene resulterer i økt strålingseksponering av brukeren og av de som finnes i nærheten. Amerikaneren Arthur Firstenberg beskriver i en artikkel at 5G-teknikken likner radarteknikkens såkalte ”phased arrays” som konsentrerer mange radarantenners energi i smale stråler., Vi ser allerede hvordan små sendereantenner settes opp på telefon-, elektrisitets- eller lyktestolper i USA og Canada. IT-utviklere snakker om at flere hundre mindre senderantenner vil være nødvendig på hver basestasjon, sammenliknet med dagens åtte. På telekomindustriens språk kalles den økende mikrobølgestrålingen ”betydelig forbedret hastighet på surfing og dekning”. 3,4–3,6 GHz og 26 GHz er nå reservert for 5G-tester eller eksperimenter. Fra  2020 vil en storstilt kommersiell 5G-utbygging finne sted.

LES OGSÅ  Dårlig sædkvalitet – årsaker og botemidler

5G kalles også ”tingenes internett”. En stor mengde forbrukerprodukter kommer til å sende og motta informasjon ved hjelp av svært små mikrobølgesendere. Planene inkluderer også selvgående biler og busser  som krever en meget sterk økning i tett plasserte mikrobølgesendere langs gater og veier til formålet. Det sies at 5G vil bruke ekstremt høye frekvenser opp til 100 GHz. I dag brukes vanligvis mikrobølgeovnsnære frekvenser på 2,45 GHz (WiFi), 2,6 (4G) og 2,1 (3G).

Uutholdelig smerte i huden

Hva betyr  5G for vår helse, for miljøet inkludert  dyrelivet? Ingen vet, men vi kan frykte det verste. Det er ikke gjort noen undersøkelser som analyserer effektene av 5G, verken individuelt eller i kombinasjon med strålingen vi allerede er utsatt for fra mobilmaster, radartårn, radio-/TV-master, WiFi, etc. I januar 2017 var forskere fra deler av verden samlet på en konferanse i Jerusalem hvor 5Gs potensielle effekter ble diskutert. Forskerne uttrykte stor bekymring for det pågående industrielle hastverket med å lansere 5G uavhengig av potensielle helse- og miljøkonsekvenser.5,6

Mange er enige om  at de ekstremt høye frekvensene særlig vil påvirke ytre organer som huden og øynene. Liknende ekstremt høye frekvenser brukes i  våpen til kontroll av menneskemasser (”Crowd Control Weapons” eller ”Active Denial Systems”). Disse våpnene er basert på å sende ekstremt høye mikrobølger som forårsaker så sterkt brennende smerter i huden at folk ikke holder ut, men må komme seg unna.

Nylig gjennomført forskning av fysikeren Paul Ben-Ishai, PhD, ved Hebraisk universitet i Israel bekrefter at disse ekstremt høye frekvensene samhandler med de millioner av svettekjertler som finnes i huden. Han bemerker at folks svettekjertler virker som antenner når de blir utsatt for disse skyhøye frekvensene. Antall svettekjertler i menneskehuden varierer mellom to og fire millioner.7

Hudkreftrisiko?

I huden finnes en rekke nerveender som kalles nocireceptorer. Disse små ”antennene”  mottar og videresender signaler til hjernen via  ryggmargen når huden er utsatt for varme/stråling, mekanisk skade eller kjemikalier. De kan betraktes som kroppens varslingssystem for potensiell skade. Konsentrasjonen av nocireceptorer er høyere i huden enn i noe annet organ i kroppen. De ekstremt høye mikrobølgene kan altså forårsake smerte gjennom disse nocireseptorene, noe som bekymrer den israelske legen Yael Stein og bør bekymre oss alle,  ikke minst ansvarlige myndigheter og politikere! Vi sitter jo alle i samme båt og blir derfor  like berørt av potensiell smerte gjennom hudens nervetråder.

LES OGSÅ  Derfor er automatiske strømmålere problematiske

Toksikolog Ron Melnick, PhD, jobbet for USAs Nasjonale toksikologiprogram. Han ledet den største dyrestudien så langt om mulig kreft-risiko ved mobilstråling. Den viste at mikrobølgestråling forårsaket kreft i forsøksdyra. Han tilhører det økende antall forskere som nå er bekymret for effekten av 5G når det gjelder forekomsten av føflekkreft og ondartet hudkreft (melanom). Fordi huden er spesielt berørt, er faremistanken berettiget, særlig ettersom tidligere forskning viser økt risiko for hudkreft, allmenn kreft, DNA-skader og oksidativt stress etter eksponering for mikrobølgestråling.

Dariusz Leszczynski, tidligere professor ved Finlands strålevern, har uttalt seg kritisk om ICNIRP, den private organisasjonen som har bestemt våre skyhøye, foreldete grenseverdier for tillatt stråling. Mange mener at dette er en frontorganisasjon for den trådløse industrien og kraftproduksjonsindustrien. Hans kritikk dreier seg særlig om at ICNIRP  klassifiserer huden  som tilhørende beina eller armene – men  ikke resten av kroppen. Dette ville være en fordel for industrien fordi ICNIRP to ganger har doblet grensen for tillatt strålingeksponering av bein og armer i forhold til resten av kroppen. Dette avslører hvor lite forståelse fysikerne ved ICNIRP har eller ser ut til å ha  for menneskekroppen og dens biologiske systemer.

190 forskere og leger anbefaler  moratorium

I september 2017 sendte over 190 forskere og leger fra 36  land et felles brev til EU-kommisjonen der de advarte om alvorlige helseimplikasjoner av 5G. De anbefalte derfor at utbyggingen ble stoppet:

”Vi undertegnede, mer enn 190 forskere og leger fra 36 nasjoner, anbefaler et moratorium for utbyggingen av 5G for telekommunikasjon inntil potensielle risikoer for menneskers helse og miljø er blitt fullt ut undersøkt av forskere uten koblinger til industrien. 5G vil kraftig øke eksponeringen for radiofrekvente elektromagnetiske felt (RF-EMF) i tillegg til den allerede eksisterende fra 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. RF-EMF har vist seg å være skadelig for både mennesker og miljø.”

Kreftlegen Lennart Hardell, som sammen med professor emeritus Rainer Nyberg er initiativtagere, sier i en kommentar:

”Siden helserisikoen er observert allerede ved dagens vanlige eksponeringer, er vi veldig bekymret over at økt eksponering for 5G-stråling kan føre til tragisk, irreversibel skade.”

De 190 forskerne og legene henviser i brevet også til at i løpet av de siste årene, ”har forskning overbevisende bekreftet alvorlig helserisiko fra RF-EMF fra trådløs teknologi. Verdens største studie (USD 25 millioner) fra Det nasjonale toksikologiprogrammet (NTP) viste en statistisk signifikant økning i forekomsten av hjerne- og hjertekreft hos dyr eksponert for RF-EMF, selv om strålingen var under ICNIRPs (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) grenseverdier, som brukes av de fleste land. Disse resultatene støttes av resultater fra epidemiologiske studier på mennesker og risikoen for hjernesvulster av RF-EMF-stråling. Et stort antall ekspertvurderte vitenskapelige rapporter viser at stråling fra EMF ska-
der menneskers helse.”

Også de som benekter negative helseeffekter, kan få brennende hud

Med tanke på at  mange som er utsatt for eksisterende mikrobølger, får brennende, rød irritert hud eller rødflekkete hudutslett, kan man virkelig føle seg bekymret for effektene av 5G utelukkende ut fra påvirkning på huden. Jeg har til og med i årene jeg har undersøkt spørsmålet, kommet i kontakt med personer som har fått blødende hud eller tydelige plikkete utslag (rosacea) når de eksponeres.

LES OGSÅ  Mobilstråling svekker effekten av antibiotika

En av dem som ser ut til å få mye rød hud, er ICNIRPs nåværende leder, Eric van Rongen, som var mursteinrød i ansiktet senest på Det svenske strålevernets møte i mai 2016. Det kan sikkert også skyldes den ekstreme stressbelastningen han opplever når han leverer budskapet som industrien ønsker å få levert, samtidig som han sannsynligvis er klar over at han ikke snakker sant og er ute på dypt vann. van Rongen viser alle de kropps- og ansiktsuttrykkene som profesjonelle løgndetektorer underviser om  på sine kurs, og som avhenger av det stresset den som lyver opplever og har problemer med å skjule.

Et annet eksempel er Anders Ahlbom, professor ved Karolinska Institutet, også fornekter av helserisikoer, som gjentatte ganger har vist seg med samme teglsteinsrøde farge i ansiktet og tydelige såkalte ”mikrouttrykk”. Dette  tyder på at man ikke forteller sannheten som  kompetansen på feltet tilsier. På et seminar i Finland i 2012 fikk Ahlbom et angstanfall midt under foredraget da han fikk et kritisk spørsmål fra epidemiologen Devra Davis (en av underskriverne av 5G-appellen). Ahlbom var under alvorlig stress.

Et tredje eksempel er TeliaSoneras lybbyist, Lars-Erik Larsson, som i selskapets tjeneste pleier å fornekte samtlige helserisikoer og henviser til ICNIRP og Det svenske strålevernet. På et møte i Brussel i 2011 var han tomatrød i ansiktet. Han måtte forlate konferanselokalet med en farge så rød at jeg måtte spørre hvordan det sto til. Larsson svarte at det var for mange datamaskiner i salen. (Alle datamaskinene var koblet til Wi-Fi og sendte mikrobølgestråling.)

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]

Mona Nilsson (f. 1958) er miljøøkonom og journalist og har siden 2003 drevet gravende journalistikk. Hun skrev i mange år for Miljömagasinet, og er nå fast bidragsyter i 2000 Talets AlmaNova. Nilsson er spesialisert på spørsmål om helserisikoer av stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felt. Hun har utgitt fagbøkene Spelet om 3G (2005) og Mobiltelefonins hälsorisker (2010)  og har skrevet en rekke artikler om disse temaene. Nilsson er leder i Strålskyddsstiftelsen (www.stralskyddsstiftelsen.se), som tilsvarer Folkets strålevern
i Norge (www.folkets-stralevern.no/).

E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1. Ericssons årsberetning 2010 eller 2011, avsnitt om risiko.

2. Firstenberg A. 5G – from blankets to bullets. 22.1.2018. http://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-blankets-to-bullets/ (8.2.2018).

3. Stora nyttan kommer när 5G når industrin. Ny Teknik 1.2.2018.

4. 2017 Expert Forum: Wireless radiation and human health. https://ehtrust.org/science/key-scientific-lectures/2017-expert-forum-wireless-radiation-human-health/ (15.1.2018).

5. The internet of things poses human health risks: scientists question the safety of untested 5G technology at international conference.

https://ehtrust.org/internet-things-poses-human-health-risks-scientists-question-safety-untested-5g-technology-international-conference/ (15.1.2018).

6. Potential risks to human health from future sub-MM communication systems: Paul Ben-Ishai, PhD. https://youtu.be/VuVtGldYXK4 (15.1.2018).

7. Stein Y. Electrohypersensitivity (EHS). Medical overview. https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Yael-Stein-workgroup.pdf (15.1.2018).

8. Melnick R. Radiofrequency radiation. A possible human carcinogen? https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Ron-Melnick.pdf (15.1.2018).

9. Proteomics/stress response signaling/impacts of RF-EMF on blood brain barrier: Dariusz Leszczynski. https://youtu.be/tYzpO-iTpL8 (15.1.2018).

10. Stoppa 5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/stoppa-5g-over-180-vetenskapsman-och-lakare-varnar-for-allvarliga-halsorisker/ (15.1.2018).

11. http://www.bioinitiative.org/

12. Seminar on health risks from EMF May 19th 2016. Question to Eric van Rongen chairman of ICNIRP. https://vimeo.com/170138515

13. Epidemiology of EMF — what’s the future. https://www.youtube.com/watch?v=-bvIyxQxQwg


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner